BV liquideren

BV LIQUIDEREN

Heeft u meer schulden dan activa in uw BV en wilt  uw BV liquiderend ?

Dan zijn er diverse mogelijkheden.

Of u  een liquidatie kan toepassen hangt af van meerdere factoren, belangrijk is zijn de schuldeisers bereid mee te werken aan een liquidatie buiten een faillissement?
Bij een  liquidatie worden er altijd één of meerdere vereffenaars benoemd.

De vereffenaar is de (rechts~) persoon of personen die zorg dragen voor de verdeling van het nog aanwezige vermogen.

Pas op het moment dat alle schulden zijn voldaan en de liquidatieperiode van BV voorbij is, keert de vereffenaar het nog aanwezige kapitaal uit aan de aandeelhouders.

Verder is de vereffenaar verantwoordelijk voor het opstellen van de rekening en verantwoording van de B.V.en moet deze worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Ook dient de vereffenaar zorg te dragen voor een publieke bekendmaking van BV in liquidatie. Dit gebeurt in de vorm van een advertentie in een landelijk verspreid dagblad waarin wordt gemeld waar en wanneer de boeken en bescheiden van de B.V. beschikbaar zijn ter inzage voor de belanghebbenden. Gedurende een periode van minimaal twee maanden dient de rekening en verantwoording van B.V. ter inzage te liggen.

In deze periode kunnen eventuele schuldeisers of andere belanghebbenden bezwaar maken tegen de liquidatie, dit bezwaar moeten zij indienen bij de bevoegde rechtbank. Pas als deze bezwaarperiode is verlopen kan de vereffenaar overgaan tot verdeling en uitkering van de nog aanwezige activa of baten.

Turboliquidatie

In het geval dat een BV geen bezittingen of schulden heeft kan er worden overgegaan worden tot een turboliquidatie. Hierbij is het belangrijk dat de balans van de BV op nul staat, en mogen er dus geen activa of passiva meer op de balans staan.

Let hierbij op dat de BV geen werknemers of lopende overeenkomsten of contracten meer heeft. Er kunnen ook vergunningen zijn verstrekt of langlopende verplichtingen zijn, die men is vergeten.

Als er aan al deze voorwaarden is voldaan kan er een turboliquidatie worden voltrokken.

Verder zal men voorzichtig te werk moeten gaan indien er certificaten van aandelen zijn uitgegeven of als de aandelen zijn verpand of als er een vruchtgebruik op rust.

Het is ook mogelijk om toe te werken naar een turboliquidatie op voorwaarde dat geen schuldeisers benadeeld worden.

Turboliquidatie

Heeft uw BV baten? Dan dienen deze eerst afgehandeld te worden alvorens u tot een versnelde liquidatie kunt overgaan. De wet stelt dat een Besloten Vennootschap zonder bezittingen maar wel met schulden ook gebruik kan maken van een turboliquidatie.

Recente Ontwikkelingen rondom de Turboliquidatie

Uit een recent arrest heeft de Hoge Raad in 2015 de wettelijke regeling bevestigd dat een turbo liquidatie toegepast kan worden bij een BV waar geen baten in zaten maar wel schulden. Hier moet wel voorzichtig mee worden omgegaan aangezien de schuldeisers die daardoor benadeeld worden de Besloten Vennootschap kunnen heropenen, faillissement kunnen aanvragen dan wel het bestuur aansprakelijk kunnen houden. De wetgever en andere instanties bezinnen op wetgeving om de onwenselijke gevolgen hiervan uit te sluiten. .

Turboliquidatie en faillissement

Als er dus geen baten of bezittingen zijn maar wel schulden kunt u een turbo liquidatie toepassen maar zal u voorzichtig te werk moeten gaan. Als u vervolgens geen oplossing kunt vinden en er zijn meerdere schuldeisers, moet je een faillissement aanvragen.

Let hierbij wel op dat uit de rechtspraak blijkt dat als u een faillissement aanvraagt voor een BV waar geen baten of bezittingen in zitten, u als aanvrager aansprakelijk kan worden gehouden voor de kosten van het faillissement omdat u eigenlijk een turboliquidatie moest aanvragen. De keuze tussen het eigen faillissement aanvragen of een (turbo) liquidatie hangt af van een (te verwachten) baten en de mogelijkheid tot voldoening van de kosten van het faillissement ( het salaris van de curator).

 

Neem contact op met een van onze medewerkers om uw situatie uit te leggen.

BEL NU 020-2101049