Stichting oprichten met schulden

Een stichting is een rechtspersoon diealtijd moet worden opgericht om een bepaald doel te verwezenlijken. Vaak gaat het om een sociaal of ideëel doel, maar u kunt ook een stichting oprichten om aandelen te administreren, belangen te behartigen of derdengelden te beheren of een onderneming in te beginnen.

Een stichting mag geld verdienen, maar dit dient altijd gebruikt te worden voor het doel.

De stichting is, voornamelijk bekend als rechtsvorm voor het goede doel. Dat komt door de wettelijke bepalingen die regelen hoe een stichting moet handelen. De stichting moet wettelijk gezien altijd een bepaald doel hebben dat zij probeert te verwezenlijken. Daarnaast mag dit doel absoluut niet zijn het doen van uitkeringen aan oprichters of personen die lid zijn van de organen (zoals het bestuur) van de stichting.

Ook mogen uitkeringen alleen worden gedaan zolang die een ideële strekking hebben. Als ondernemingsvorm is de stichting dus niet echt geschikt. Eventueel behaalde winst kan niet worden uitgekeerd aan oprichters of bestuursleden en de ideële strekking wordt daarmee ook niet gediend.

Toch zien we wel ondernemers die in een faillissement/WSNP verkeren en vervolgens gaan ondernemen via een stichting opgericht door een vriend of familielid.Buiten de afhankelijkheid die dan ontstaat van dit familielid of vriend werkt deze persoon mee aan faillissementsfraude.

Kortom in deze situatie ondernemen in een stichting is niet verstandig.

Dit wordt gezien als faillissementsfraude immers u onttrekt gelden aan het faillissement.

Civielrechtelijke gevolgen
Als de schuldeisers worden benadeeld, kan de curator van de failliet verklaarde persoon of onderneming de fraudeur aanspreken en kunnen bepaalde handelingen teruggedraaid worden. Ook de Belastingdienst beschikt over een aantal middelen om te voorkomen dat de boedel wordt leeggehaald. Voorbeelden zijn:

  • Actio pauliana. De curator kan rechtshandelingen vernietigen als deze handelingen crediteuren benadelen. het vernietigen van rechtshandelingen die crediteuren benadelen
  • Bevriezing van het vermogen en verlies van de beschikkingsbevoegdheid tijdens het faillissement
  • Gijzeling
  • Bestuurdersaansprakelijkheid
  • Misbruik van het faillissementsrecht (bijvoorbeeld om ontslagbeperkingen te omzeilen)
  • Bodemrecht fiscus

Ook krijgt u te maken met de belastingdienst u zult naast omzet en loonbelasting ook vennootschapsbelasting moeten betalen , wat weer extra risico met zich meebrengt voor de bestuurs aansprakelijkheid.

Kortom laat ueerst eens voorlichten door de specialist van de Mabor Adviesgroep voordat u hieraan begint.