Ondernemen met wsnp

Ondernemen tijdens de wsnp of in een faillissement.

Helpt je financiële situatie te verbeteren.

Ben je ondernemer dan ben je verplicht om de onderneming te staken en een baan te zoeken.

Vaak komt het erop neer dat men zich moet melden voor bijstand bij de gemeente.

Als je bedrijf wel winstgevend was, of op korte termijn te krijgen is.

Dan is het zeker zinvol om via een met ons op te richten vennootschap de onderneming voort te zetten.

Ben je (nog) geen ondernemer maar denk je door middel van een onderneming sneller uit de schulden te komen dan is het sterk afhankelijk van de bedrijfstak waarin je wilt gaan ondernemen of er mogelijkheden zijn.

Ondernemen in de WSNP resulteert niet in een hoger vrij te laten bedrag.

Er komt dan meer geld beschikbaar voor de boedel, en ook heb je een onderneming nadat de schuldsanering is beëindigd.

Met een eigen bedrijf kunt je veel sneller uw de schulden aflossen is de gedachte, maar vaak ondervinden mensen die een onderneming willen beginnen of voortzetten bij de bewindvoerder tegenstand.

Toch zijn soms er zijn er wel mogelijkheden !

Je wilt het bestaande bedrijf voortzetten?

Mogelijk als er geen investeringen voor nodig zijn.

Je kunt een bestaand bedrijf overnemen?

Je kent een vriend of een familielid die geld willen investeren om de zaak over te nemen.

Er zijn een of meerdere opdrachtgevers die willen mee financieren.

Je kunt zonder financiering een bedrijf beginnen of overnemen.

De Mabor Adviesgroep biedt u een oplossing wij richten met u een vennootschap op.

Waarin eventueel geleend geld buiten de boedel blijft.

U komt daar in loondienst.

Deze Vennootschap factureert/ontvangt de door u gecreëerde omzet.

Wij verzorgen de bestuursfunctie vanuit de stichting Bedrijfsbehoud.

De vennootschap kan fungeren voor u als een normale werkgever zolang u in het WSNP traject zit.

Ook bestaat de mogelijkheid om in deze vorm hybride te ondernemen dus naast uw dienstbetrekking ondernemen.

U bent dan voor de Wet geen ondernemer, maar een gewone werknemer.

Wat leveren wij :

Een bedrijfsadviseur voor de begeleiding;

Verzorging administratie .

Salarisadministratie in Loon Salarissoftware;

Deponeren jaarrekening voor Kamer van Koophandel;

Periodiek aanleveren van balans en winst en verliesrekening;

Aangifte vennootschapsbelasting;

BTW-aangifte per kwartaal;

Loonheffing aangifte per maand;

Periodieke bespreking van de boekhouding;

Contact onderhouden met Belastingdienst/UWV en overige instanties

U bent van deze vennootschap mede eigenaar maar maar dat is niet te herleiden .

Er gaat een door u te bepalen deel van de winst in de vennootschap naar u als salaris en verdwijnt daarmee voor een deel naar de boedel.

Het ander deel van de winst wordt gebruikt om de groei en continuïteit van de vennootschap te bewerkstelligen en als winstreserve voor de periode na de WSNP.

Hoe krijgt ondernemen in de WSNP haar vorm.

– Je kiest een handelsnaam waaronder u werkt.

– Wij richten samen voor jou een vennootschap  op.

– Je zorgt zelf voor opdrachtgevers

– Je bent belast met de dagelijkse leiding.

– Je ontvangt een vast uurloon.

– Wij verzorgen de afdracht richting de belastingdienst en het UWV.

– Je bent verzekerd voor de sociale voorzieningen.


– Je bent volledig eigen baas je maakt zelf uit wat er wordt gedaan en wanneer.

– Je benadert klanten voor jezelf en verzorgt de uitvoering van het traject.

– Je geeft per door jou gekozen periode aan wat en aan wie er gefactureerd moet worden doet zelf of laat het ons verzorgen.

_ Wij verzorgen de administratie .

– Kortom je houdt je uitsluitend bezig met waarin je goed bent: uw vakgebied.

Wij zorgen namelijk voor het beheer van de vennootschap, verzorgen de directie, het management en de secretariële ondersteuning. Ook verzorgen wij indien nodig alle noodzakelijke juridisch stappen alsmede de volledige incasso.

U werkt in een door ons beheerde vennootschap waarin u al de vrijheden van het zelfstandig ondernemerschap in beperkte mate kunt genieten, maar wel 100% anoniem eigenaar van bent.

Naast de oprichtingskosten betaald u een vast bedrag per maand.

Voor door ons opgerichte vennootschappen kunnen wij een vestigingsadres verzorgen.

Zodra het WSNP traject ten einde is , kunt u over naar iedere door u gewenste ondernemingsvorm.

Kosten oprichting €850,00 euro

Kosten beheer € 290,00

Kosten administratie €95,00 euro per uur voor door ons verrichtte werkzaamheden.

Prijzen zijn exl.BTW

Voorfinanciering van de oprichtingskosten en/of de maandelijkse kosten behoort soms tot de mogelijkheden bel ons voor inlichtingen.

U kunt iedere samenwerking met de Mabor Adviesgroep altijd maandelijks kosteloos beëindigen u betaald nooit een overname bedrag voor de opgerichte vennootschap wat  bij andere aanbieders vaak wel verplicht is.

Maak een afspraak via de contactpagina

Onderstaand een document dat specifieke richtlijnen en adviezen biedt met betrekking tot zelfstandig ondernemen binnen de wettelijke schuldsaneringsregeling. Het doel van de handreiking is om zelfstandige ondernemers te informeren over de mogelijkheden, voorwaarden en beperkingen van het uitoefenen van een zzp-bedrijf tijdens het schuldsaneringstraject. Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste punten uit de tekst.

  1. Toestemming voor het werken als zzp’er: De rechter-commissaris heeft de bevoegdheid om toestemming te verlenen voor het uitoefenen van een zelfstandig bedrijf tijdens de schuldsaneringsregeling. Deze toestemming kan worden ingetrokken, gewijzigd of aan voorwaarden worden onderworpen, op voordracht of verzoek van de betrokken partijen of op eigen initiatief van de rechter-commissaris.
  2. Intrekking van toestemming: Bij het intrekken van de toestemming houdt de rechter-commissaris rekening met de specifieke omstandigheden van het geval, evenals de afhandeling van lopende zaken en onderhanden werk.
  3. Aanvullende richtlijnen: Indien deze handreiking geen specifieke oplossing biedt, wordt geadviseerd om te handelen volgens de gebruikelijke praktijk van de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) of het faillissementsrecht.
  4. Raadpleging van Recofa: Als er geen bevredigende oplossing gevonden kan worden, wordt sterk aanbevolen om de casus voor te leggen aan Recofa (Landelijk overlegorgaan voor Rechters-commissarissen in insolventies), via hun ambtelijk secretariaat.
  5. Verwijzing naar aanvullende informatie: In de handreiking wordt verwezen naar een bijlage genaamd “Ondernemen in de wettelijke schuldsaneringsregeling”, een advies van de werkgroep Recofa uit juni 2018. Deze bijlage bevat de volledige tekst met betrekking tot het onderwerp.

Belangrijk om op te merken is dat de handreiking geen bindende regelgeving is en dat de Rechtspraak niet op enigerlei wijze gebonden is aan de inhoud ervan. Het dient uitsluitend als adviserende informatie. De de handreiking bevat ook een stroomschema dat visueel de stappen en overwegingen illustreert bij het zelfstandig ondernemen binnen de wettelijke schuldsaneringsregeling.

Lees hier de complete handleiding

Bezoek de contactpagina voor het maken van een afspraak


BEL NU