fbpx

Verpanding salaris

Overdracht en verpanding van de loonvordering

Er kan zowel een stil als openbaar pandrecht worden gevestigd op vorderingen. In geval van een openbaar pandrecht wordt er mededeling van de verpanding gedaan aan de werkgever. In dat geval moet de werkgever ook betalen aan de pandhouder, tenzij deze de werknemer toestemming heeft gegeven om de vorderingen te innen. In geval van stille verpanding wordt de verpanding niet medegedeeld aan de debiteur en moet deze ‘gewoon’ aan de werknemer betalen.

Wat is verpanden en overdragen van een loonvordering?

U heeft een loonvordering op uw werkgever, wat de u aan derden kan overdragen (cessie) of verpanden.

Verpanding is een zekerheidsrecht van een derde als u een bepaalde verplichting niet nakomt.

Verpanding kent twee vormen het stille pandrecht en het openbare pandrecht.

Het stille pandrecht

Kiest u voor het stille pandrecht dan hoeft u uw werkgever pas op de hoogte te stellen van het bestaan op het moment dat een beslaglegger zich meldt.

( Vaak geeft dit problemen omdat veel werkgevers niet weten hoe dit moet worden toegepast)

De werkgever kan dan aan de u het volledige loon uitbetalen. Dit kan hij niet meer zodra hij van u een mededeling heeft ontvangen over de verpanding of overdracht.

Het openbare pandrecht

Een openbaar pandrecht wordt gevestigd door middel van een onderhandse akte en de mededeling van de verpanding aan de werkgever.

De onderhandse akte moet dan wel geregistreerd worden bij de belastingdienst.

In de pandakte hoeven de vorderingen niet specifiek te worden omschreven. De wet vereist dat de te verpanden vorderingen voldoende worden bepaald. Aan dat vereist is echter al voldaan als de pandakte voldoende gegevens bevat zodat aan de hand van die gegevens, eventueel achteraf, bepaald kan worden om welke vorderingen het gaat. Een generieke omschrijving in de pandakte is voldoende, zolang aan de hand daarvan maar uit de administratie van de pandgever kan worden achterhaald om welke vorderingen het ging.

Naast de vestigingsvereisten is het grootste verschil tussen een openbaar en stil pandrecht de vorderingen waarop deze kunnen worden gevestigd. Zowel bestaande als toekomstige vorderingen kunnen worden verpand, maar daarbij geldt voor het stille pandrecht de beperking dat het pandrecht alleen gevestigd kan worden op toekomstige vorderingen uit al bestaande rechtsverhouding.

Overdracht is het nakomen van een verplichting tot het betalen van een bepaalde geldsom tegenover een derde, door u.

Het zal doorgaans gaan om de overdracht of verpanding van toekomstig loon, waarbij dit toekomstige loon wel in voldoende mate bekend (bepaalbaar) dient te zijn.

Voor een geldige overdracht en verpanding is een akte nodig waarmee de vordering wordt overgedragen of verpand.

Call Now ButtonBEL NU